Espai de transparència

Les associacions i les fundacions tenen una cultura pròpia de transparència de llarga tradició. Aquesta cultura parteix de la seva sensibilitat, i es fonamenta en la consciència de la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen públic, dels procedents de campanyes de captació pública, i dels derivats de les activitats realitzades amb la dedicació dels voluntaris que desinteressadament aporten els seus coneixements i temps a les activitats d’aquestes entitats en benefici de la ciutadania.

En aquest context, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ha volgut determinar quines són concretament les obligacions de transparència d’aquestes entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts sigui homogeni.

GUIA DE TRANSPARÈNCIA PER A ENTITATS PRIVADES

Les entitats privades que rebin ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o bé, quan més del 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d’ajuts públics, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000€ estan obligades a fer efectives les obligacions de publicitat activa que estableix la Llei de transparència.