La presidència

Segons l’article 21/Capítol V dels Estatuts de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, són pròpies de la presidència de l’entitat les funcions següents:

  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  7. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta.
Magda Buldó Escoté, presidenta de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga de Francolí

Des de la fusió dels Grallers de l’Espluga amb la Colla Gegantera i el Grup de Nans, la presidència de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga de Francolí l’ostenta la grallera Magda Buldó Escoté. 

L’any 2002 ella va substituïr Josep Prats Tarsà en la direcció i presidència de l’Associació Cultural Grallers de l’Espluga. Josep Prats n’havia estat el màxim responsable des de la seva constitució l’any 1996 i des de la seva fundació el 1992.

Conjuntament amb Magda Buldó a la presidència general, dirigeixen els Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga el geganter Josep M. Martínez Alberich, com a secretari general; i el timbaler Xavier Lozano Bosch com a tresorer general.

A més cada secció de l’entitat -Grallers, Gegants i Nans, disposa del seu responsable i un equip de treball integrat a la Junta General de l’Associació.